Общи условия

Общи условия на Gioia.bgофициалният представител на кафе Джоя за България

 

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия или условия за ползване уреждат взаимоотношенията между „Майсенс” ЕООД (наричан по-долу Gioia.bg) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Gioia.bg (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители, респ. посетители на сайта. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Gioia.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

„Майсенс” е дружество, регистрирано съгласно Търговския регистър на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул „Йоан Кукузел“ 1

Наименование на доставчика: „Майсенс“ ЕООД
ЕИК (БУЛСТАТ): 202012996
ИН по ЗДДС: BG202012996
Данни за кореспонденция: Можете да се намерите подробна информация в раздел Контакти, на телефон +359 877 050 964 или на и-мейл адрес office@gioia.bg.

3. Онлайн платформа за решаване на проблеми или потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК):
https://webgate.ec.europa.eu/odr/

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  • Общите условия на Gioia.bg са задължителни за всички потребители на сайта.
  • Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно и ясно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  • Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Gioia.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
  • Като официален представител на кафе Джоя – Gioia.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
  • Във всеки един случай на промяна на общите условия Gioia.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.
  • Gioia.bg полага големи усилия, за да поддържа коректността, точността и яснотата на информацията, представена в сайта. Въпреки това, имайки предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Gioia.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
  • Ние от Gioia.bg се стремим да предоставим най-подходящата, най-пълната и важна информация за всеки един от нашите бизнес партньори.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

За да получите правото да извършвате запитвания за дистрибуция за предлаганите в Gioia.bg продукти, не е необходимо да имате регистрация.

Със съгласието си с общите условия, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия“ и ги приема.

Доставчикът е длъжен:

1) Да поддържа на уеб сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.
2) Да достави в срок заявената стока.
3) При липса на складова наличност от заявената стока Доставчикът се задължава в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка да уведоми Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения e-mail или телефон.
4) Договорът с Клиента се счита за сключен след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон или e-mail.

Клиентът е длъжен:

1) Да посочи три имена, точен и валиден мобилен телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция (e-mail).
2) Да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на заявката, според описания в настоящите Общи условия ред.
3) Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които е договорено друго.
4) Да получи стоката. В случай, че Клиентът откаже да получи стоката, дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети „Майсенс“ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили вследствие на отказа.
5) Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна, неточна и непълна информация.

6.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които Gioia.bg получава при запитване/поръчка, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на техните поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с тях в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Gioia.bg гарантира, че данните няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

7. АВТОРСКИ ПРАВА

  • Настоящият уеб сайт и всички публикувани в него материали са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на официалният сайт на вносителя на кафе Джояhttp://gioia.bg и неговите представители.
  • Информацията и материалите се предоставят безвъзмездно на потребителите единствено с цел лично осведомяване. Копирането и възпроизвеждането на материалите и информацията от сайта са изрично забранени, освен в случаите, в които за това няма изрично писмено съгласие от страна на собствениците на http://gioia.bg. При цитиране на информация от сайта е задължително да се упомене източникът, придружен с линк към неговия интернет адрес. При желание за репродукция на части от сайта или публикувана в него информация, моля свържете се с нас.
  • Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на http://gioia.bg, представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

8. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

При възникнали ситуации във връзка с въпроси, които са неуредени, клиентът има право да отправи своите искания към наш сътрудник на посочения за коресподенция телефон или адрес.

9. ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Всички стоки, предлагани в Gioia.bg, са с гарантирано качество и произход. Като ексклузивен представител на марката Caffe Gioia, ние можем да Ви гарантираме 100% оригинални и висококачествени продукти, на цени без аналог.

Настоящите Общи условия са обновени към дата 04-08-2016 г.